Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING UTILITY PROVIDER

 

Introductie

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door Utility Provider verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan ons stellen. In deze privacyverklaring wordt aan u uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Onze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1548000.

 

Het verkrijgen van gegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bij ons achter. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zolang dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

 

App

Een deel van onze dienstverlening wordt ook via apps aangeboden. Via een app kunnen ook persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en deze privacyverklaring is ook daarop van toepassing. Om de apps optimaal te laten werken, hebben wij toegang nodig tot gegevens op uw smartphone of tablet. Bij de installatie van de apps wordt door ons hiervoor dan ook toestemming gevraagd. Er worden door ons geen contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers evenals andere informatie die niet relevant is voor de werking van de apps, opgeslagen.

 

Doeleinden

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u en een aanbieder.
  • Het uitvoeren van een (volmacht)overeenkomst met u. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals energieleveranciers;
  • Wanneer u met ons contact hebt om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.
  • De uitvoering van een controle van de einddatum van uw huidige contract ter voorkoming van een mogelijke boete van de nieuwe leverancier omdat een nieuw contract ingaat voor deze einddatum.
  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media.
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten en onze partners. Dit zal rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google worden gedaan. Wij zullen uiteraard rekening proberen te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van apps, mobiele websites en voorkeuren voor communicatiekanaal.

 

Bewaartermijnen

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het desbetreffende doel.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

 

Cookies en tracking

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of op uw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten.

 

Verwerkers

Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

 

Recht van inzage, correctie, verwijdering en portabiliteit

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, verwijderen, of wilt overdragen, kunt u daarover uiteraard altijd contact met ons over opnemen.

Verder heeft u te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

 

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. U wordt dan ook geadviseerd deze tekst regelmatig door te lezen.

 

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@utility-provider.nl of 010-8701598.